Landstede Groep investeert miljoenen in onderwijs regio Harderwijk

15 januari 2021
Het College van Bestuur van Landstede Groep heeft een principebesluit genomen om miljoenen euro’s te investeren in het “Beroepscollege Harderwijk en omgeving”. Samen met de gemeente Harderwijk, die een deel voor haar rekening neemt, is deze investering een fantastische opsteker voor het onderwijs op de Noord Veluwe, Flevoland en specifiek voor Harderwijk. Met de mogelijke integratie van De Techniek Academie, wordt er aan het Westeinde bij het station een belangrijke onderwijsboulevard gerealiseerd; voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het volwassenenonderwijs bij elkaar. Het wordt dé plek in Harderwijk waar alle beroepsopleidingen samen komen. Dit is op deze schaal uniek in Nederland.


“Deze zeer forse investering past bij de waarden en strategische doelstellingen van Landstede Groep om het onderwijs voortdurend te verbeteren en toekomstbestendig te maken”, zegt Theo Rietkerk, voorzitter College van Bestuur Landstede Groep. “Voor onze leerlingen, studenten en cursisten werken wij continu aan verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Dit doen wij met liefde voor leren. Met waarde(n)vol leren leven, geven wij invulling aan onze maatschappelijke opdracht. Voor ons is dat meer dan leren voor een diploma of een vak. We helpen jongeren en (jong)volwassenen bij het (h)erkennen van hun eigen talent en de ontwikkeling daarvan, zodat ze stevig in hun schoenen staan en een bijdrage kunnen leveren aan de wereld om hen heen. We willen elke dag beter worden. Dat doen we altijd samen met onze leerlingen, studenten, cursisten, ouders, collega’s en met het bedrijfsleven, instellingen en andere organisaties in de regio waarin we verankerd zijn”, aldus Theo Rietkerk. 

Landstede aan Westeinde in Harderwijk

Wethouder Marcel Companjen

“De gemeente Harderwijk hecht veel waarde aan goed onderwijs in goede onderwijshuisvesting”, zo vertelt Marcel Companjen, wethouder van de gemeente Harderwijk. “De gemeente Harderwijk staat ook voor een onderwijsaanbod, waarbij jong en oud op zijn of haar eigen niveau kan werken aan, en zich kan voorbereiden op zijn of haar toekomst. We hebben niet alleen universitair opgeleide mensen nodig, maar gelet op de werkgelegenheid in Harderwijk ook, of misschien wel juist praktisch opgeleide vakmensen. Een doorlopende leerlijn, waarbij je vanuit het VMBO, via het MBO het bedrijfsleven ‘inrolt’. Op basis van de Onderwijsvisie, die vorig jaar door de gemeenteraad is vastgesteld, wordt er momenteel gewerkt aan een Integraal Huisvestingsplan, voor zowel het Voortgezet onderwijs als het Primair onderwijs. Het spreekt voor zich dat de gemeente en het onderwijs elkaar hierbij hard nodig hebben! Er worden nu andere eisen gesteld aan de gebouwen waarin onderwijs wordt gegeven dan 40 jaar geleden. Tegelijkertijd kunnen we door deze ontwikkelingen samen met Landstede Groep kijken naar een zo efficiënt mogelijke indeling van de ruimten, om daarmee zowel het VMBO als het MBO een grote stap voorwaarts te laten zetten. De plannen zijn er, de gesprekken worden gevoerd, de noodzaak is duidelijk, de locatie is bekend ... op naar een mooie toekomst voor het beroepsonderwijs in Harderwijk!”

Wensen

Met de realisatie van een onderwijsboulevard in Harderwijk komen verschillende wensen samen. Het Morgen College is dringend toe aan nieuwe lesruimte, waarbij met name ook ruimte is voor techniekonderwijs. Een deel van de opleidingen van Landstede MBO is gehuisvest in een gebouw dat onvoldoende past bij toekomstige onderwijsconcepten. Bij het bedrijfsleven van Harderwijk leeft de wens om in Harderwijk een goede opleidingslocatie voor techniekonderwijs te realiseren. Tegelijkertijd wil de gemeente van Harderwijk het stationsgebied herinrichten. Deze wensen smelten samen door een onderwijsboulevard te realiseren die is ingebed in de planologische ontwikkelingen van de gemeente Harderwijk.

Verschillende scholen van Landstede Groep zijn hierdoor betrokken bij deze belangrijke ontwikkeling voor de regio. Het nog te ontwikkelen “Beroepscollege Harderwijk en omgeving” bestaat namelijk uit het Morgen College met voortgezet onderwijs, Landstede MBO, Groei Opleidingen voor volwassenen en het StartCollege, met het Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, de Internationale Schakelklas Volwasseneneducatie en de Entree opleidingen van Landstede Groep, en gaan deel uit maken van de onderwijsboulevard. Door de samensmelting  ontstaat daardoor in Harderwijk een belangrijk “Beroepscollege” voor onderwijs waar vanaf 12 jaar een leven lang geleerd kan worden.

Persoonlijk

“De mogelijkheden binnen Landstede Groep voor het vormgeven van een persoonlijke onderwijsroute zijn eindeloos. Een schoolperiode bij ons is niet alleen van toegevoegde waarde vanwege het diploma, maar betekent ook een warme ontmoeting en een persoonlijke zoektocht waarin leerlingen en studenten hun talent, drijfveren en beroepsgerichte kwaliteiten ontdekken” vertelt Theo Rietkerk. “Daarom bieden we voortgezet onderwijs, middelbaarberoepsonderwijs en volwassenonderwijs vanuit een visie op talentvol ontwikkelen. Zo maken we een leven lang ontwikkelen mogelijk.

Daarom ook de wens voor de onderwijsboulevard  “Beroepscollege Harderwijk en omgeving””. Rietkerk is enthousiast over de manier waarop de scholen van Landstede Groep het onderwijs invullen. “Een aantal bouwstenen is van belang om leerlingen/studenten te helpen bij het (h)erkennen van hun eigen talent en de ontwikkeling daarvan. De bouwstenen, ook wel pijlers, zijn van invloed op de vormgeving van het onderwijs. De bouwstenen zijn: Doorlopende leerroutes; Gepersonaliseerd leren/Leren op Maat; Praktijkgericht en innovatief leren; Ondernemend en ontdekkend leren en Hostmanship. En dat doen we goed,” aldus Rietkerk, die blijft benadrukken dat het gaat om de toekomst van de leerling, de student en de volwassenen die met goed, passend onderwijs worden geholpen bij hun huidige en toekomstige positie in de maatschappij. 

“Om leerlingen/studenten optimaal toe te rusten om deel te nemen aan de maatschappij en op de arbeidsmarkt wordt er binnen de scholen van  Landstede Groep niet alleen ingezet op het ontwikkelen van vakkennis en –vaardigheden. Maar ook op het ontwikkelen van burgerschapsvaardigheden en persoonsvorming. In de pedagogische relatie tussen leerling/student-docent staat het leer- en ontwikkelproces van de leerling/student centraal. Met als doel dat de leerling/student: verder gaat waar hij/zij gebleven is; werkt op zijn/haar hoogste niveau; kiest als hij/zij er aan toe is en; leert en betekenis geeft vanuit het geheel”, aldus de gedreven voorzitter van het College van Bestuur van Landstede Groep.

Fundament

Het fundament in het “Beroepscollege Harderwijk en omgeving” is de hybride leeromgeving. Kenmerk hiervan is dat school en beroepspraktijk in elkaar schuiven en deel uitmaken van één onderwijsontwerp. Een leeromgeving waarin het werkende leren in de beroepspraktijk direct verbonden wordt met expliciete kennis. Waarin denken en doen niet van elkaar gescheiden zijn maar in ruimte en tijd heel dicht bij elkaar zitten. In dit onderwijsontwerp komen de verschillende leeromgevingen samen, namelijk: de omgeving van het theorielokaal, het praktijklokaal waarin geoefend wordt, de realistische omgeving van de beroepspraktijk en de omgeving waarin de docent of professional uit de praktijk het voordoet. In de hybride leeromgevingen wordt wenselijk zichtbaar werkgedrag uitgelokt bij de toekomstige beroepsbeoefenaren. Het is leren in, aan en van de praktijk.

Trots

“Ik ben er trots op dat we dit samen met de gemeente Harderwijk en andere partijen gaan realiseren voor onze leerlingen, studenten, medewerkers en het (regionale) werkveld in Harderwijk en omgeving”, aldus Theo Rietkerk.


Terug naar nieuws