Teamleider

Aanvang
1 oktober 2020
Benodigde opleiding
Onderwijsbevoegheid met brede dan wel gespecialiseerde theoretische- en praktische kennis op het leer- en/of vakgebied van de opleiding(en) en van algemene onderwijskundige ontwikkelingen
Omvang functie
0,6 - 0,8 fte
Sluitingsdatum
21 augustus 2020
Einddatum
Benoeming voor in elk geval 4 jaar
Locatie
Harderwijk


StartCollege
Harderwijk Raalte Zwolle
Het StartCollege is een school waarbij we door middel van gepersonaliseerd onderwijs de positie van jongeren en (jong)volwassenen met een afstand tot het onderwijs, de arbeidsmarkt en de maatschappij versterken. Ook bieden we onderwijs aan anderstaligen en hoogopgeleiden die werken aan een nieuwe stap in hun loopbaan. Het StartCollege is onderdeel van Landstede Groep.
Ga naar de site

Over deze functie

Waar ga je werken?

StartCollege is een school met een kenmerkende, sterk gevarieerde doelgroep. Het gaat om jongeren, (jong)volwassenen en anderstaligen veelal zonder diploma of startkwalificatie. Zij hebben echter allen hetzelfde doel voor ogen: werken aan een nieuw perspectief. Vanuit die startpositie hebben zij belang bij een snelle doorstroom naar vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt. Voortijdig schoolverlaters en jongeren in een kwetsbare positie hebben extra begeleiding nodig, binnen een strakke structuur en een veilig en positief pedagogisch schoolklimaat. Voor anderstaligen is het leren van de Nederlandse taal en cultuur van essentieel belang, naast oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt.

StartCollege is onderdeel van Landstede Groep en verzorgt zowel voortgezet onderwijs als beroepsonderwijs, tw: Entree opleidingen, Internationale Schakelklas (ISK), Voortgezet algemeen Volwassenenonderwijs (VAVO) en Volwasseneneducatie (WEB en Inburgering). StartCollege is regionaal gespreid met vestigingen in Raalte, Ommen, Zwolle, Harderwijk en Dronten. Voor het integrale team Entree te Harderwijk zoeken wij een teamleider.

Wat ga je doen?

De teamleider realiseert de beleidsontwikkeling en uitvoering van het onderwijs, levert een bijdrage aan het beleid voor de eenheid, geeft leiding aan het team, ontwikkelt en borgt een innovatie- en kennisplatform en kan lesgevende taken uitvoeren.
 

1. Leiding geven aan en faciliteren van de activiteiten van een team van docenten:

 • geeft leiding aan het team, maakt resultaatgerichte afspraken met medewerkers, bewaakt en stuurt de prestaties en legt dit vast;
 • draagt zorg voor een adequate bezetting en taakverdeling, professionalisering, de personele zorg, het personeelsbeheer, en werving en selectie;
 • faciliteert en realiseert een continu proces van (kwaliteits-)verbetering en innovatie van het onderwijs en het onderwijsaanbod op basis van vastgestelde doelen en beleid;
 • faciliteert de totstandkoming van een teamplan, (meerjaren) onderwijsprogrammering operationele werkplannen, examenprogramma’s, beroepspraktijkvorming, les- en leermethoden, leermiddelen en materialen en stemt dit af;
 • borgt de randvoorwaarden en kwaliteit voor de uitvoering van het onderwijs op basis van vastgestelde afspraken (roostering, aan- en afwezigheidsregistratie, financiën, ICT t.b.v. onderwijs, etc.);
 • volgt en analyseert de ontwikkelingen, ziet kansen en bedreigingen, volgt de in-, door- en uitstroom van studenten, anticipeert hierop met interventies en adviseert hierover;
 • geeft leiding aan multidisciplinaire projecten en processen.
   

 2. Onderwijsbeleid, onderwijsinnovatie en -uitvoering;

 • vertaalt met het team het onderwijsbeleid van Landstede Groep en de eenheid/school naar onderwijsprogramma, -organisatie en -uitvoering, voor het team;
 • draagt zorg voor een operationele vertaling van geformuleerde doelstellingen in werkplannen, examenprogramma, les- en leermethoden etc. van team
 • borgt de uitvoering en de ontwikkeling van Landstede Groep innovatie- en kennisplatforms, ziet toe op de kwaliteit en de voortgang van de innovatie- en kennisplatform;
 • onderzoekt en analyseert ontwikkelingen binnen het onderwijs en vertaalt deze naar beleidsvoorstellen;
 • realiseert met het team passende onderwijsondersteuning en begeleiding van studenten;
 • adviseert over noodzakelijke bijstelling van beleid en stelt adviezen, rapportages en beleidsvoorstellen op.
   

3. Afstemming, netwerk en relatiebeheer:

 • onderhoudt relaties en netwerken met externe stakeholders voor het beroepsonderwijs;
 • vertegenwoordigt het team in in- en externe overlegsituaties;
 • draagt zorg voor in- en externe afstemming.
   

4. Verzorgt lesgevende taken.
 

Benoembaarheid
De teamleider dient te voldoen aan de wettelijke benoembaarheidseisen voor de docent MBO/VO. Dit in verband met de lesgevende taken.

Wat breng je mee?

Benodigde kennis:

 • brede dan wel gespecialiseerde theoretische- en praktische kennis op het leer- en/of vakgebied van de opleiding(en) en van algemene onderwijskundige ontwikkelingen;
 • kennis van de randvoorwaarden voor het organiseren van onderwijskundige processen;
 • een onderwijsbevoegdheid;
 • theoretische en praktische kennis van project- en programmamanagement;
 • inzicht in taak en werkwijze van Landstede Groep en de diverse onderwijsheden.


Benodigde vaardigheden:

 • leidinggevende en coachende vaardigheden;
 • vaardigheid in het omgaan met tegengestelde belangen;
 • vaardig in het inspelen op veranderende onderwijsvragen;
 • vaardigheid in het vertalen van relevante ontwikkelingen en tendensen naar interventies, adviezen, plannen en rapportages;
 • vaardigheden in het opzetten, begeleiden en uitvoeren van multidisciplinaire projecten


Functionele contacten:

 • met collega teamleiders binnen en buiten de eenheid om afstemming te bevorderen en bij belangentegenstellingen weerstande op te heffen;
 • met de directie om projectresultaten te bespreken, adviezen te verstrekken en standpunten te verdedigen;
 • met docenten in verband met personeelsbeleid over hun functioneren;
 • met docenten om te motiveren, faciliteren en om draagvlak te creëren voor deelname aan innovatieve initiatieven en de ontwikkeling en uitvoering van het beleid;
 • met studenten en verzorgers in het kader van de lessituatie, conflictsituaties, begeleiding en het nemen van eventuele maatregelen;
 • met de directie en collega's over maatregelen die een vlot verloop van de onderwijs- en leerprocessen bevorderen;
 • met experts in en buiten Landstede Groep over het eigen beleidsterrein om (de consequenties van) relevante ontwikkelingen te bespreken en informatie daarover uit te wisselen.

Arbeidsvoorwaarden

 • Een dienstverband met ingang van 1 oktober 2020, voor de duur van 1 jaar. Bij goed functioneren is een contract voor onbepaalde tijd na dit jaarcontract mogelijk.
 • Cao MBO.
 • Inschaling, afhankelijk van opleiding en ervaring, max. schaal LD.
 • Naast het salaris ontvang je 8% vakantiegeld en 8,33% eindejaarsuitkering. Daarnaast bieden we je opbouw van je pensioen bij ABP pensioenfonds en collectieve verzekeringen.

De sollicitatieprocedure

Voor informatie over deze vacature kun je per mail contact opnemen met Henri van Werven, directeur StartCollege via hvanwerven@landstede.nl. Dit mailadres kun je niet gebruiken voor het verzenden van je motivatiebrief en cv. Deze ontvangen wij graag via onderstaande sollicitatiebutton voor 21 augustus 2020.

Er wordt een selectiecommissie samengesteld vanuit de onderwijsgebieden van StartCollege en in elk geval de Entree opleiding. Deze commissie bestaat uit: directeur, teamleider, drie medewerkers, lid OC en P&O adviseur. De briefselectie vindt plaats in de week van 24 augustus – 29 augustus 2020. De eerste gesprekken met de selectiecommissie vinden plaats in de week van 31 augustus – 05 september 2020. Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.


Deze vacature is tegelijk intern en extern gepubliceerd. Bij geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.


Solliciteren op de functie Teamleider
Vul hier het sollicitatieformulier in

Velden gemarkeerd met (*) moeten verplicht ingevuld worden.


Geen bestand gekozen
Geen bestand gekozen